Dairesi
Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatiflerin, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 'İşe başlamayı bildirme' mecburiyetleri yoktur.
Karar No
0
Esas No
0
Karar Tarihi
01-01-2000
Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih : 24.12.1991 Sayı : 221061540 Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatiflerin, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 'İşe başlamayı bildirme' mecburiyetleri yoktur. İliniz, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ..... Mobilya Sanayi Sitesi Toplu işyeri Yapı Kooperatifinin Bakanlığımıza verdiği düzeltme dilekçesinde, kooperatiflerinin 8.9.1989 tarihinde Ticaret Siciline tescil edildiği belirtilmektedir. Aynı dilekçede, kurumlar vergisinden muaf olmaları nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti için müracaat edilmediği, muhtasar yönünden vergi mükellefiyetinin tesisi için ise 11.9.1989 tarihinde vergi dairesine bildirimde bulunulduğu bildirilmektedir. Ancak bu bildirimin süresinde yapılmaması nedeniyle vergi dairesince adlarına usulsüzlük cezası kesildiği, haksız kesilen bu cezanın Vergi Usul Kanunu'nun 124 ve 125. maddelerine göre düzeltilmesi istenilmektedir. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153. maddesinde, 'Aşağıda yazılı mükelleflerden İşe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3. Kurumlar vergisi mükellefleri; 4. Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları....' hükmü yer almaktadır. Bilindiği üzere, 20.12.1989 tarih ve KVK/221382126/95/708 sayılı yazımızla Valiliğinize de gönderilen 1989/3 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi iç Genelgesinde, kooperatiflerin hangi şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacakları açıklanmış bulunmaktadır. Yazınızda, ....... kooperatifinin muafiyet şartlarım taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi yer almamaktadır. Buna göre, adı geçen yapı kooperatifinin kurumlar verisinden muaf olması halinde, Vergi Usul Kanunu'na göre mükellefiyetle ilgili ödevlerden olan 'İşe başlamayı bildirme' mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, kurumlar vergisi, katma değer vergisi yönünden mükellef veya stopaj yönünden sorumluluğu bulunması halinde 173 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere ticaret siciline kaydolunmadan önce veya kaydolunmak üzere müracaat edildiği gün işe başlama bildiriminde bulunması gerekmektedir.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 4,7292
Euro 5,5339
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı