01 - Asgari Ücretler
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2014 - 30.06.2014)  = 978,60
16 Yaşından Büyükler için (01.07.2014 - 31.12.2014)  = 1.021,50
16 Yaşından Küçükler için (01.01.2014 - 30.06.2014)  = 839,10
16 Yaşından Küçükler için (01.07.2014 - 31.12.2014)
 = 877,50

02 - Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 393)
Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)
SSK Taban ve Tavan Ücretleri
İşsizlik Sigortası Oranı
Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı
Yemek Yardımı Muafiyeti (GV) (GVK Tebliği 278)
Kira Stopajı Oranı
Geçici Vergi Oranları
Kıdem Tazminatı Tavanı
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)
Sakatlık İndirim Oranları (GVK Tebliği 284)
Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
Yeniden Değerleme Oranları
Fatura Kullanma Mecburiyeti
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer Md.177)
Kapıcı Özet Maaş Hesabı
En az ceza haddi (VUK Md.343)
Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna
Yıllık Ücretli İzin
İhbar Bildirim Süreleri
İdari Para Cezaları (SSK) (5510)
Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9)
Tevkifat Oranları
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)
İşçilik Maliyetleri
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Bildirim ve Süreler
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması (VUK Md. 353)
VUK'da Kanuni ve İdari Süreler
Çıraklar İçin Asgari Ücret
Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi
Emlak Vergisi Oranları
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
İş Kanunu İdari Para Cezaları
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)
SGK Yemek Muafiyeti
Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (1974-2012 Yılları)
SGK İşten Çıkış Kodları
Aile ve Çocuk Yardımları
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları
SGK Eksik Gün Nedenleri
Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar
Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler (Harcırah)
Yurtdışı Gündelikler (Harcırah)
Form Ba, Bs...
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler
Prime Esas Kazanç Taban Ve Tavan Matrahları
m2 İnşaat Maliyet Bedelleri (2000-2012)
Değerli Kağıt Bedelleri
Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü
SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
Emzirme Ödeneği
Cenaze Yardımı
Çevre Temizlik Vergileri
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)
Dava Açma Süreleri
AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Tutarları
Yurt İçi Gündelikleri (Vergiden Müstesna Harcırah Tavan)
 
Detaylı Arama  
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
e-mail
USD 3,4369
Euro 3,6841
   
  Facebook   Twitter Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı